Neptune Network er en stiftelse som ble etablert april 2001. Stiftelsen baserer seg på deltakelse fra frivillige, og har ikke ansatte eller medlemmer.

I et samfunn som i stadig større grad preges av analyser og ikke handlinger, har Neptune Network mot og kraft til å reagere.

Formålet er å stoppe ødeleggelse av miljø og natur, samt reagere på samfunnshendelser som strider mot våre demokratiske prinsipper. Virksomheter og enkeltpersoner som er ansvarlig for ulovlige handlinger i forbindelse med de sakene Neptune Network har befatning med, blir anmeldt til politiet for videre etterforskning, eventuelt tiltale og dom.

Neptune Network finansieres gjennom gaver og bidrag fra private givere.

Neptune Network har et internasjonalt arbeidsfelt.

Kontaktinformasjon

Neptune Network er en stiftelse som ble etablert april 2001. Stiftelsen baserer seg på deltakelse fra frivillige, og har ikke ansatte eller medlemmer. Neptune Network har et internasjonalt arbeidsfelt.

Neptune Network